ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletโครงสร้างส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletแผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletสายตรงผู้อำนวยการส่วน
dot
กฎหมายศุลกากร
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
bulletมาตราที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางไปรษณีย์
bulletพระราชบัญญัติศุลกากร
dot
พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
dot
bulletหลักการทั่วไป
bulletพิธีการขาเข้า
bulletค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา
bulletพิธีการและการตรวจปล่อยฯ
bulletข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
bulletพิธีการขาออก
bulletพิธีการเฉพาะกรณี
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร Version English
dot
แบบฟอร์มทางไปรษณีย์
dot
bulletตัวอย่างใบแจ้งฯ
bulletแบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletราคา
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร (HS 2007)
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletจุลสารศุลกากร
bulletประกาศกรม/ประกาศกระทรวง
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
dot
เรื่องทั่วไป
dot
bulletประวัติไปรษณีย์ไทย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ
bulletคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
bulletติดต่อเรา
การออกเช็คสั่งจ่ายชำระค่าภาษีอากร รายได้อื่นๆและค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร article

การออกเช็คสั่งจ่ายชำระค่าภาษีอากร รายได้อื่นๆ

และค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

** การออกเช็คสั่งจ่ายชำระค่าภาษีอากร รายได้อื่นๆ **

      ตามประกาศกรมศุลกากร  ที่ 19/2552 ลงวันที่ 9 เมษายน  2552  ตั้งแต่ วันที่  1 พฤษภาคม  2552  เป็นต้นไป การชำระค่าภาษีอากรและรายได้อื่น  ที่หน่วยจัดเก็บของกรมศุลกากร  ด้วยแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ให้สั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของกรมศุลกากร  โดยระบุข้อความดังนี้

" กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย ......(ชื่อผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรืออื่นๆ)......" หรือ

" The Customs Department (Suspension) by .......(name of imparter/export or etc.)....."

**  การออกเช็คสั่งจ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร **

ยังคงระบุเหมือนเดิม  คือ

"  กรมศุลกากร โดย  ..........(ชื่อผู้นำของเข้า  ผู้ส่งของออก หรืออื่นๆ)  ...."

 

Issuance of Cashier's Cheque Payment of Taxes / Duties,

Other Revenue and Customs Fees

 

 

 

       Under the Notification of the Customs Department No. 19/2552 dated 9 April 2009 ,since 1 May 2009 to pay taxes and other revenue at Revenue Sub-Division of Customs Department with the cashier's cheque or draft topay for the Customs Department account as following :

" The Customs Department (Suspension) by .....(name of importer/export or etc.)....."

**Issuance of cashier's Cheque of Customs Fees **

"The Customs Department by  ........................(name of importer/export or etc.)....."
บทความศุลกากร

กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีฯ (23/01/2012)
ประกาศกรมศุลกากร ที่๑๐๕/๒๕๕๓ เรื่อง พิธีการศุลกากรการนำของเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลังการตรวจปล่อย
ข้อพึงระวัง ในการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรี
กรมศุลกากรกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ปี 2553
ร่วมแสดงความคิดเห็นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมศุลกากร พ.ศ. 2553 - 2556
ขั้นตอนการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลใบขนสินค้า
กรมศุลกากรแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสแรก
คำแนะนำการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
สัมมนานายด่านศุลกากร วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2552
สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า-ส่งออก กระทรวงพาณิชย์ article
แนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ article
แนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10020

EMAIL: webmaster@postalcustoms.com

“**^^จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน"^^**