ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletโครงสร้างส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletแผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletสายตรงผู้อำนวยการส่วน
dot
กฎหมายศุลกากร
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
bulletมาตราที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางไปรษณีย์
bulletพระราชบัญญัติศุลกากร
dot
พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
dot
bulletหลักการทั่วไป
bulletพิธีการขาเข้า
bulletค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา
bulletพิธีการและการตรวจปล่อยฯ
bulletข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
bulletพิธีการขาออก
bulletพิธีการเฉพาะกรณี
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร Version English
dot
แบบฟอร์มทางไปรษณีย์
dot
bulletตัวอย่างใบแจ้งฯ
bulletแบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletราคา
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร (HS 2007)
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletจุลสารศุลกากร
bulletประกาศกรม/ประกาศกระทรวง
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
dot
เรื่องทั่วไป
dot
bulletประวัติไปรษณีย์ไทย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ
bulletคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
bulletติดต่อเรา
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

  ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

( POSTAL CUSTOMS SERVICE DIVISION )

   

 
ประวัติความเป็นมา 
 
          
                พ.ศ. 2485 แผนกไปรษณีย์ กองแบบพิธี
                พ.ศ. 2492 กองแบบพิธีทางอากาศและไปรษณีย์
                พ.ศ. 2499 กองตรวจสินค้าทางอากาศและไปรษณีย์
                พ.ศ. 2505 กองตรวจสินค้าทางไปรษณีย์
                พ.ศ. 2516 ด่านศุลกากรไปรษณีย์
                พ.ศ. 2545 ด่านศุลกากรไปรษณีย์ สังกัด สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2545 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545)
                พ.ศ. 2551 - ปัจุบัน  ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สังกัด สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551)
 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
        - ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ  สำหรับสินค้านำเข้า/ส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารที่ขนส่งทางไปรษณีย์และโดยทางท่าอากาศยานดอนเมือง
       - ควบคุมและตรวจสอบการขนถ่าย การเก็บรักษา รวมทั้งตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารที่ขนส่ง ทางไปรษณีย์และท่าอากาศยานดอนเมือง
       - ควบคุมยานพาหนะและสินค้าที่ขนย้ายไปปฏิบัติพิธีการ ณ ที่ำทำการศุลกากรอื่น
       - รับชำระ เก็บรักษา และนำส่งเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
       - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย
       - จัดทำบัญชีรับ-จ่าย และเอกสารด้านการเงิน รวมทั้งจัดทำรายงานและงบการเงิน
       - พิจารณาคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
       - เรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มเติม รวมทั้งคำนวณเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ และดอกเบี้ย
       - วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร รวมทั้งจัดทำประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง(Local Profile)
       - ให้คำปรึกษาปัญหาด้านพิกัดอัตราศุลกากร
       - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการ Paperless     
       - บริการบันทึก และแก้ไขข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในระบบ Paperless
       - ดำเนินการเกี่ียวกับคดีทางศุลกากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
       - ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ การเก็บรักษา สำรวจ ตรวจสอบ และจำหน่ายของกลาง และของตกค้าง
       - จำลองเอกสารและออกใบรับรองต่างๆ                
 
       ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  10020

 

 

 
                                                                                                            

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10020

EMAIL: webmaster@postalcustoms.com

“**^^จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน"^^**