ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletโครงสร้างส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletแผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletสายตรงผู้อำนวยการส่วน
dot
กฎหมายศุลกากร
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
bulletมาตราที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางไปรษณีย์
bulletพระราชบัญญัติศุลกากร
dot
พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
dot
bulletหลักการทั่วไป
bulletพิธีการขาเข้า
bulletค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา
bulletพิธีการและการตรวจปล่อยฯ
bulletข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
bulletพิธีการขาออก
bulletพิธีการเฉพาะกรณี
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร Version English
dot
แบบฟอร์มทางไปรษณีย์
dot
bulletตัวอย่างใบแจ้งฯ
bulletแบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletราคา
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร (HS 2007)
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletจุลสารศุลกากร
bulletประกาศกรม/ประกาศกระทรวง
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
dot
เรื่องทั่วไป
dot
bulletประวัติไปรษณีย์ไทย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ
bulletคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
bulletติดต่อเรา
ค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา

บทที่ 3    ค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษาของในคลังสินค้าของศุลกากร

 

2 06 03 01   สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่เก็บไว้ในคลังสินค้าต้องเก็บค่ารักษา

สิ่งของส่งทางไปรษณียภัณฑ์ กลุ่มที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ส่งมาเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าของหน่วยงานเก็บรักษาไปรษณียภัณฑ์นั้น ให้เรียกเก็บตามอัตราใน ใบแนบ ศ.1 ท้ายพระราชบัญญัติศุลกากร พ.. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (.. 2547) คือ

(1)    ของที่เก็บรักษาในคลังสินค้าของศุลกากร หีบห่อหนึ่งรวมทั้งสิ่งห่อหุ้ม ถ้าขนย้ายออกไปภายในหนึ่งสัปดาห์นับแต่วันที่ได้เก็บรักษา ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่เกินห้าสัปดาห์ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายสัปดาห์ดังนี้

()       น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม                                                                              หีบห่อละ   25     บาท

()       น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 50 กิโลกรัม                                           หีบห่อละ   50     บาท

()       น้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 100 กิโลกรัม                                         หีบห่อละ   70     บาท

()        น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป                                                                      หีบห่อละ   70     บาท

และในส่วนที่เกิน 100 กิโลกรัมให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 150 บาทต่อทุก 50 กิโลกรัม เศษของ 50 กิโลกรัม ให้นับเป็น 50 กิโลกรัม

            ในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าห้าสัปดาห์ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายสัปดาห์ในอัตราสองเท่าของอัตราที่กำหนดตามวรรคสอง

             เศษของสัปดาห์ให้นับเป็นหนึ่งสัปดาห์

(2)    ของที่ส่งทางไปรษณีย์มายังเอกชน หรือบริษัทห้างร้านเพื่อใช้สอยส่วนตัว หรือเป็นตัวอย่างสินค้าซึ่งมีราคาไม่เกิน 3,000 บาท ถ้าขนย้ายออกไปจากคลังสินค้าของศุลกากรภายในสองสัปดาห์นับแต่วันที่ได้เก็บรักษา ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม แต่ถ้าไม่ขนย้ายของนั้นออกไปภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใน (1) วรรคสอง นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งความไปรษณียภัณฑ์

เศษของสัปดาห์ให้นับเป็นหนึ่งสัปดาห์

 


 

2 06 03 02   การนับระยะเวลาในการคำนวณค่าธรรมเนียม การเก็บรักษาของคลังสินค้าของศุลกากร

การนับระยะเวลาในการคำนวณค่าธรรมเนียม การเก็บรักษาของในคลังสินค้าของศุลกากร ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1)   เมื่อมีการนำของเข้าเก็บรักษาในวันใด ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาในการเก็บรักษา ตั้งแต่วันถัดจากวันเก็บรักษา เป็นต้นไป จนครบหนึ่งสัปดาห์ ถ้าวันครบหนึ่งสัปดาห์นั้นตรงกับวันหยุดราชการและผู้นำของเข้า ได้นำของออกจากคลังสินค้าในวันแรกที่เปิดที่ทำการ ให้ถือว่าผู้นำของเข้าได้นำของออกไปภายในหนึ่งสัปดาห์ มิให้เก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา

(2)   ในกรณีที่ได้นำของเข้าเก็บรักษาเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์   ให้คำนวณค่าเก็บรักษาเป็นรายสัปดาห์นับแต่วันถัดจากวันที่นำเข้าเก็บรักษา ถ้าวันครบกำหนดของสัปดาห์สุดท้ายที่นำเข้าเก็บรักษาตรงกับวันหยุดราชการ และผู้นำของเข้าได้นำของออกไปในวันแรกที่เปิดที่ทำการนั้น ให้ถือว่า วันแรกที่เปิดทำการนั้นเป็นวันครบกำหนดของสัปดาห์สุดท้าย โดยอนุโลมเช่นเดียวกับข้อ (1)

(3)   ในระหว่างเวลาที่นำของเข้าเก็บรักษา  ถ้ามีวันหยุดราชการ  ซึ่งมิใช่วันที่ตรงกับวันครบกำหนดของแต่ละสัปดาห์ หรือตรงกับวันครบกำหนดของสัปดาห์ใดๆ ซึ่งมิใช่สัปดาห์สุดท้ายที่นำเข้าเก็บรักษา ห้ามมิให้หักวันหยุดราชการนั้นๆ ออกจากระยะเวลาเก็บรักษา

(4)    ของมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งส่งมายังเอกชน เพื่อใช้สอยส่วนตัวหรือเป็นตัวอย่างสินค้า หรือซึ่งส่งมายังบริษัทห้างร้านเพียงเป็นตัวอย่างสินค้า ที่ได้นำเข้าเก็บรักษาเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์ ให้คำนวณค่าเก็บรักษาเป็นรายสัปดาห์นับแต่วันที่ผู้รับได้รับใบแจ้งความฯ ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย มิให้นับแต่วันถัดจากวันที่นำของเข้าเก็บรักษา

(5)    เศษของสัปดาห์นับเป็นหนึ่งสัปดาห์

 


 

2 06 03 03   การสั่งเก็บค่ารักษาของในคลังสินค้าของศุลกากร

การสั่งเก็บค่ารักษาของในคลังสินค้าของศุลกากร ณ ด่านศุลกากรไปรษณีย์ ให้สั่งเก็บในใบขนสินค้า หรือในใบแจ้งความพัสดุไปรษณีย์ต้องอากร แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องออกใบสั่งเก็บเงิน (แบบที่ 150) และใบกำกับการเก็บเงิน (แบบที่ 151)

          ในการเก็บเงินค่ารักษาของในคลังสินค้าของศุลกากรนั้น ถ้าเป็นกรณีที่มีการเก็บเงินอากรหรือเงินประกัน ให้เก็บรวมไว้ในใบเสร็จรับเงินอากรหรือเงินประกันโดยแยกรายการเป็นเงินอากร หรือเงินประกัน และค่าเก็บ รักษาของ และถ้าหากว่าจะมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นใดอีกด้วยแล้ว ก็ให้เก็บรวมไว้ในใบเสร็จฉบับเดียว กันนั้น  โดยแยกรายการไว้เช่นเดียวกัน

        ถ้าเป็นกรณีที่มีการเก็บเงินค่ารักษาของรวมกับค่าธรรมเนียมอื่นใด โดยเฉพาะแล้วให้เก็บรวมไว้ใน ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฉบับเดียวกัน โดยแยกรายการไว้เช่นเดียวกัน

            ถ้าเป็นกรณีที่มีการเก็บเงินค่ารักษาของแต่อย่างเดียว ก็ให้ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมให้ตามที่ได้ปฏิบัติอยู่

 


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10020

EMAIL: webmaster@postalcustoms.com

“**^^จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน"^^**