ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletโครงสร้างส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletแผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletสายตรงผู้อำนวยการส่วน
dot
กฎหมายศุลกากร
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
bulletมาตราที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางไปรษณีย์
bulletพระราชบัญญัติศุลกากร
dot
พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
dot
bulletหลักการทั่วไป
bulletพิธีการขาเข้า
bulletค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา
bulletพิธีการและการตรวจปล่อยฯ
bulletข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
bulletพิธีการขาออก
bulletพิธีการเฉพาะกรณี
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร Version English
dot
แบบฟอร์มทางไปรษณีย์
dot
bulletตัวอย่างใบแจ้งฯ
bulletแบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletราคา
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร (HS 2007)
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletจุลสารศุลกากร
bulletประกาศกรม/ประกาศกระทรวง
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
dot
เรื่องทั่วไป
dot
bulletประวัติไปรษณีย์ไทย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ
bulletคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
bulletติดต่อเรา
หลักการทั่วไป

2 06 01 01   หลักการทั่วไป

(1)     สิ่งของส่งทางไปรษณีย์

สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ

                  (1.1)        ไปรษณีย์ภัณฑ์ (POSTAL ITEM) หมายถึง บรรดาสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ซึ่งฝากส่งตามหลักเกณฑ์และ  เงื่อนไขของไปรษณีย์ภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ จดหมาย ไปรษณีย์บัตร ของตีพิมพ์ พัสดุย่อย และ   เครื่องอ่านสำหรับคนเสียจักษุ

                  (1.2)        พัสดุไปรษณีย์ (PARCEL POST) หมายถึง หีบห่อ บรรจุสิ่งของตัวอย่างสินค้า หรือสินค้าที่ฝากส่งตาม    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพัสดุไปรษณีย์

                  (1.3)        ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EXPRESS MAIL SERVICE : EMS) หมายถึง สิ่งต่างๆ เช่น ข่าวสาร เอกสารธุรกิจการค้า สิ่งพิมพ์ ตัวอย่างสินค้า เป็นต้น ซึ่งฝากส่งโดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

(2)     อำนาจของนายด่านศุลกากรไปรษณีย์ที่ได้รับมอบหมาย

อธิบดีกรมศุลกากรได้มอบหมายอำนาจให้นายด่านศุลกากรไปรษณีย์ เป็นผู้ทำการแทนเกี่ยวกับพิธีการใน  เรื่องศุลกากร และการผ่อนผันใดๆ ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ส่วนพิธีการนำเข้า สำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ   ทำการแทนได้ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ซึ่งอธิบดีสั่งการให้ด่านศุลกากรไปรษณีย์ปฏิบัติเป็นการเฉพาะ

(3)     ระเบียบปฏิบัติงานที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่

ให้จัดตั้งงานตรวจคัดไปรษณีย์ภัณฑ์ที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ขึ้นกับฝ่ายตรวจคัดไปรษณีย์ภัณฑ์ด่านศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

(3.1)     ให้ด่านศุลกากรไปรษณีย์จัดเจ้าหน้าที่ไปควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่      ได้แก่

(3.1.1)      กำกับการเปิดถุงไปรษณีย์ภัณฑ์ขาเข้าประเภทลงทะเบียน  ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ และไปรษณีย์ภัณฑ์ประเภทธรรมดา

(3.1.2)      ตรวจคัดไปรษณีย์ภัณฑ์

(3.1.3)      ประเมินอากรไปรษณีย์ภัณฑ์ที่เปิดตรวจเพื่อประเมิน

(3.1.4)      ตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์และไปรษณีย์ภัณฑ์ส่งออก

(3.1.5)      ควบคุมการปิดถุงไปรษณีย์ส่งออก

(3.1.6)      สอดส่องปราบปรามการลักลอบหลีกเลี่ยงศุลกากรสำหรับไปรษณีย์ภัณฑ์นำเข้าและส่งออก

(3.2)        การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย  และเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับกรมศุลกากร ที่จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม     .. 2535 โดยอนุโลม

(3.3)        การขนส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  ประเภทของต้องห้ามต้องกำกัด และ / หรือที่ต้องปฏิบัติพิธีการที่ด่านศุลกากรไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(3.3.1)    การขนส่งจากศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่มายังคลังศุลกากร  (ฝ่ายเก็บรักษาไปรษณีย์ภัณฑ์)  ให้ใช้รถบรรทุกชนิดตู้ทึบของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ต้องขนย้ายตามเส้นทางที่อนุมัติ และให้       เจ้าหน้าที่ศุลกากรมัดลวดประทับตรากศก. ที่ประตูเปิด-ปิดตู้บรรทุกโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรคุมส่งในกรณีเกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถนำของดังกล่าวส่งถึงคลังศุลกากรได้ให้พนักงานผู้ควบคุมรถรายงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรหน่วยที่ใกล้ที่สุดเพื่อควบคุมการขนถ่ายเปลี่ยนรถ

เส้นทางอนุมัติที่ใช้ในการขนส่ง คือ จากศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่เลี้ยวซ้ายเข้าถนน        แจ้งวัฒนะ เลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนบางโคล่-แจ้งวัฒนะ ลงทางด่วนที่ถนนพระรามที่ 4 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบรรทัดทอง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรองเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนริมทางรถไฟ และเลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ (ด่านศุลกากรไปรษณีย์) บริเวณชั้น 2 ของศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพเพื่อส่งมอบถุงพัสดุไปรษณีย์

(3.3.2)    เมื่อเจ้าหน้าที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย    ได้รับมอบสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่คัดเข้าคลังศุลกากรพร้อม ?บัญชีกำกับไปรษณีย์ภัณฑ์ต้องเสียอากรหรือต้องห้ามต้องกำกัด? (แบบที่ 431) โดยมีสำเนา 2 ฉบับ เพื่อจะนำขึ้นบรรจุในรถบรรทุก ให้พนักงานของการสื่อสารแห่งประเทศไทยซึ่งควบคุมรถบรรทุกนับจำนวนหีบห่อที่นำขึ้นบรรทุกให้ครบถ้วน แล้วลงลายมือชื่อรับของในสมุดนำส่งของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

(3.3.3)    เมื่อรถบรรทุกมาถึงคลังศุลกากร (ฝ่ายเก็บรักษาไปรษณีย์ภัณฑ์) ให้นำรถมาจอดหน้าประตูลิฟท์ชั้นสอง แล้วนำสมุดนำส่งส่งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ฝ่ายเก็บรักษาไปรษณีย์ภัณฑ์ เพื่อมาทำลายตราประทับ กศก. แล้วตรวจนับจำนวนของให้ถูกต้องครบถ้วนตามสมุดนำส่งกำกับ การขนของเข้าเก็บในคลังศุลกากร แล้วลงลายมือชื่อรับของในสมุดนำส่งและคืนพนักงานการสื่อสาร         ผู้ควบคุมรถบรรทุกไป

(3.3.4)    เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร   ฝ่ายเก็บรักษาไปรษณีย์ภัณฑ์ได้ตรวจสอบของตรงตามบัญชีกำกับไปรษณีย์ภัณฑ์ต้องเสียอากรหรือต้องห้ามต้องกำกัด (แบบที่ 431) แล้วให้ลงลายมือชื่อรับของในสำเนาแผ่นที่ 2 ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ โดยใส่ในสมุดนำส่งเที่ยวถัดไป

(3.4)  ระเบียบและประมวลฯข้อใดที่ได้ปฏิบัติอยู่เดิม และไม่ขัดกับประมวลฯ  ข้อนี้  ให้ถือปฏิบัติต่อไป    

(4)     การปฏิบัติเกี่ยวกับถุงไปรษณีย์ที่ชำรุดที่นำเข้าทางอากาศยาน

ถุงไปรษณีย์ที่ชำรุด หรือผนึกแตกทำลาย ซึ่งนำเข้าทางอากาศยานนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ไปร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สายการบินที่นำ            ถุงไปรษณีย์นั้นเข้ามาแล้ว จะต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ด่านศุลกากรไปรษณีย์ทราบ ให้ด่านศุลกากรไปรษณีย์ตรวจสอบถุงไปรษณีย์ดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย แล้วเสนอผลการตรวจสอบพร้อมด้วยรายงานของสำนักงานท่าอากาศยานกรุงเทพ ต่อกรมศุลกากรโดยผ่านสำนักกฎหมาย

 


 

2 06 01 02   ด่านศุลกากรประจำที่ทำการไปรษณีย์อันเป็นที่ทำการแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์กับต่างประเทศ

ให้ด่านศุลกากรต่อไปนี้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมของที่นำเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์ประจำที่ทำการไปรษณีย์ อันเป็นที่ทำการแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์กับต่างประเทศแต่ละแห่ง คือ

(1)                 ด่านศุลกากรสงขลา ประจำที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสงขลา และที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหาดใหญ่

(2)                 ด่านศุลกากรภูเก็ต ประจำที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขภูเก็ต

(3)                 ด่านศุลกากรหนองคาย ประจำที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหนองคาย

(4)                 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ประจำที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสุไหงโก-ลก

การควบคุมตรวจสอบของที่นำเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์ ให้ประสานงานกับเจ้าพนักงานไปรษณีย์และปฏิบัติตามเวลาปิดเปิดถุงไปรษณีย์ ซึ่งได้รับแจ้งจากที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข การปฏิบัติของด่านศุลกากร ให้ถือตามคำสั่งเกี่ยวกับของที่นำเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์ซึ่งด่านศุลกากรไปรษณีย์ปฏิบัติอยู่โดยอนุโลม หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติปลีกย่อย ให้ติดต่อประสานงานกับด่านศุลกากรไปรษณีย์เพื่อให้รูปงานเป็นไปในแนวเดียวกัน

 


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10020

EMAIL: webmaster@postalcustoms.com

“**^^จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน"^^**