ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletโครงสร้างส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletแผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletสายตรงผู้อำนวยการส่วน
dot
กฎหมายศุลกากร
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
bulletมาตราที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางไปรษณีย์
bulletพระราชบัญญัติศุลกากร
dot
พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
dot
bulletหลักการทั่วไป
bulletพิธีการขาเข้า
bulletค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา
bulletพิธีการและการตรวจปล่อยฯ
bulletข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
bulletพิธีการขาออก
bulletพิธีการเฉพาะกรณี
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร Version English
dot
แบบฟอร์มทางไปรษณีย์
dot
bulletตัวอย่างใบแจ้งฯ
bulletแบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletราคา
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร (HS 2007)
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletจุลสารศุลกากร
bulletประกาศกรม/ประกาศกระทรวง
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
dot
เรื่องทั่วไป
dot
bulletประวัติไปรษณีย์ไทย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ
bulletคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
bulletติดต่อเรา
พิธีการขาออก

 

3 06 01 01   หลักการทั่วไป

          การฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ไปต่างประเทศ ให้กระทำได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งตามระเบียบข้อบังคับของการสื่อสารแห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของพนักงานศุลกากรก่อนภายในบังคับของเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ

1.       ไม่เป็นของต้องห้ามในการส่งออก

2.       ไม่เป็นของต้องกำกัดในการส่งออก

3.       ไม่เป็นของต้องเสียอากรหรือค่าภาคหลวงในการส่งออก

4.       การส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งไปถึงผู้รับคนหนึ่ง ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่ห่อ มีราคารวมกันคราวหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับของทั่วไป หรือไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับเพชรพลอยเครื่องรูปพรรณทองคำ และเครื่องรูปพรรณ ทองคำขาว

5.       มิใช่การส่งออกที่ขอคืนอากรหรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

6.       มิใช่การส่งออกที่ขอใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา

          ทั้งนี้เมื่อนายไปรษณีย์โทรเลข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควร ผู้ฝากส่งต้องยอมให้ตรวจของที่จะส่งนั้นก่อนฝากส่งเข้าสู่ไปรษณีย์

          สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ไม่อาจฝากส่งตามวรรคแรก ให้ฝากส่งโดยปฏิบัติพิธีการ ณ ด่านศุลกากรไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯ หรือด่านศุลกากรอื่นที่มีอำนาจ ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดกับที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่จะฝากส่งนอกเขตกรุงเทพฯ


 

3 06 01 02   การปฏิบัติพิธีการ

          การปฏิบัติพิธีการทุกขั้นตอนจนถึงขั้นตรวจปล่อยของ นอกจากที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับพิธีการไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติตามพิธีการส่งของออกทั่วไปทางเรือ แต่ในช่องวันเรือออกของใบขนสินค้าขาออกนั้น ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจะรับฝากส่ง

 


 

3 06 01 03   การบรรจุเพื่อส่งออกทางไปรษณีย์

          ของส่งออกทางไปรษณีย์เมื่อตรวจของที่จะส่งเป็นที่พอใจแล้ว หน่วยงานตรวจปล่อยต้องควบคุมให้ผู้ส่งของออกทำการบรรจุและผูกมัดห่อสิ่งของให้แน่นหนาแข็งแรงเหมาะแก่การส่งออกโดยทางไปรษณีย์มีเชือกผูกคาดให้รัดกุมแล้วหยอดครั่งประทับตราศุลกากร แล้วบันทึกบนหีบห่อว่าเป็นของส่งออก ตามใบขนสินค้าขาออกฉบับใด ตรวจปล่อยเมื่อใด และประทับตราด่านฯ พร้อมลงลายมือมือชื่อผู้ตรวจไว้เป็นหลักฐาน เมื่อที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขได้รับฝากส่งเรียบร้อยแล้ว ให้สลักรายการตรวจปล่อยว่า "ตรวจปล่อยแล้ว ตามใบรับฝากไปรษณียภัณฑ์/พัสดุไปรษณีย์/ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข??เลขที่?..วันที่??"แล้วลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี กำกับไว้เป็นหลักฐาน

 


 

3 06 01 04   การเก็บค่าธรรมเนียมคุมส่ง

          ในกรณีด่านศุลกากรที่ปฏิบัติพิธีการและที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขมิได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน และเห็นว่าต้องจัดเจ้าหน้าที่คุมส่งหีบห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์นั้น ให้ด่านฯ เรียกเก็บค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมประจำวันสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ


 

3 06 01 05   การควบคุมการปิดถุงไปรษณีย์ไปต่างประเทศ

          ให้หน่วยงานตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ผู้มีหน้าที่ควบคุมการปิดถุงไปรษณีย์ไปต่างประเทศกำกับตรวจตรา หากพบว่า

1.       สิ่งของส่งทางไปรษณีย์รายใด ที่เห็นว่ามีการปฏิบัติพิธีการศุลกากร แต่มีร่องรอยส่อพิรุธทำให้เป็นที่สงสัย เช่น ดวงตราประทับหลุด เชือกผูกตราประทับขาด มีร่องรอยแกะห่อเปลี่ยนของ ให้กักของไว้จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ

          สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ ที่ไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรรายใด หากสงสัยว่าจะมีของต้องภาษีอากรหรือค่าภาคหลวง หรือต้องห้าม หรือต้องกำกัดในการส่งออก หรือมีราคาเกินกว่า 10,000 บาท สำหรับของทั่วไป หรือเกินกว่า 50,000 บาท สำหรับเพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองคำ เครื่องรูปพรรณทองคำขาว ก็ให้กักของไว้แล้วทำการเปิดตรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่การสื่อสารฯ หากพบว่าถูกต้องก็ให้ปล่อยผ่านไป หากไม่ถูกต้องก็ให้กักไว้ แล้วรายงานนายด่านฯ ทราบเพื่อดำเนินคดีต่อไป

 


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10020

EMAIL: webmaster@postalcustoms.com

“**^^จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน"^^**