ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletโครงสร้างส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletแผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletสายตรงผู้อำนวยการส่วน
dot
กฎหมายศุลกากร
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
bulletมาตราที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางไปรษณีย์
bulletพระราชบัญญัติศุลกากร
dot
พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
dot
bulletหลักการทั่วไป
bulletพิธีการขาเข้า
bulletค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา
bulletพิธีการและการตรวจปล่อยฯ
bulletข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
bulletพิธีการขาออก
bulletพิธีการเฉพาะกรณี
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร Version English
dot
แบบฟอร์มทางไปรษณีย์
dot
bulletตัวอย่างใบแจ้งฯ
bulletแบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletราคา
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร (HS 2007)
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletจุลสารศุลกากร
bulletประกาศกรม/ประกาศกระทรวง
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
dot
เรื่องทั่วไป
dot
bulletประวัติไปรษณีย์ไทย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ
bulletคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
bulletติดต่อเรา
พิธีการเฉพาะกรณี

 

3 06 02 01   ของส่งออกที่ขอคืนค่าอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษี ขอใบสุทธินำกลับ

          ในกรณีส่งของออกที่ขอคืนค่าอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษี ขอใบสุทธิสำหรับนำกลับ หรือการส่งของออกเป็นหลักฐานก่อสิทธิแก่ผู้ส่งออกต่อทางราชการและการส่งออกเป็นเพราะความผูกพันตามสัญญาหรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ให้ด่านศุลกากรที่รับปฏิบัติพิธีการจัดเจ้าหน้าที่คุมส่งหีบห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ไปพร้อมกับผู้ส่ง เมื่อที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขได้รับฝากส่งเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานตรวจปล่อยสลักรายการตรวจปล่อยว่า

?ตรวจปล่อยแล้วตามใบรับฝากไปรษณีย์/พัสดุไปรษณีย์/ไปรษณีย์ด่วนพิเศษของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข???เลขที่???????.วันที่???????.? แล้วลงชื่อ และวัน เดือน ปี กำกับไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่ไม่ต้องจัดเจ้าหน้าที่คุมส่ง ให้บันทึกการตรวจปล่อยว่า

?ตรวจปล่อยแล้วส่งมอบให้ผู้ส่งนำฝากส่งด้วยตนเอง เมื่อวันที่???????? แล้วร่วมลงชื่อกับผู้รับของไปฝากส่งไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับการส่งออกที่ขอรับใบสุทธิสำหรับนำกลับ ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ภาค 4 บทที่ 2 ต่อไป

 


 

3 06 02 01   ของส่งออกที่ขอคืนค่าอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษี ขอใบสุทธินำกลับ

          ในกรณีส่งของออกที่ขอคืนค่าอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษี ขอใบสุทธิสำหรับนำกลับ หรือการส่งของออกเป็นหลักฐานก่อสิทธิแก่ผู้ส่งออกต่อทางราชการและการส่งออกเป็นเพราะความผูกพันตามสัญญาหรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ให้ด่านศุลกากรที่รับปฏิบัติพิธีการจัดเจ้าหน้าที่คุมส่งหีบห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ไปพร้อมกับผู้ส่ง เมื่อที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขได้รับฝากส่งเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานตรวจปล่อยสลักรายการตรวจปล่อยว่า

?ตรวจปล่อยแล้วตามใบรับฝากไปรษณีย์/พัสดุไปรษณีย์/ไปรษณีย์ด่วนพิเศษของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข???เลขที่???????.วันที่???????.? แล้วลงชื่อ และวัน เดือน ปี กำกับไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่ไม่ต้องจัดเจ้าหน้าที่คุมส่ง ให้บันทึกการตรวจปล่อยว่า

?ตรวจปล่อยแล้วส่งมอบให้ผู้ส่งนำฝากส่งด้วยตนเอง เมื่อวันที่???????? แล้วร่วมลงชื่อกับผู้รับของไปฝากส่งไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับการส่งออกที่ขอรับใบสุทธิสำหรับนำกลับ ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ภาค 4 บทที่ 2 ต่อไป

 


 

3 06 02 03   การขอรับหรือส่งของออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการ

           กรณีที่ผู้ขออนุญาตนำของออกไปจากอารักขาของศุลกากร หรือส่งของออกไปก่อน ที่จะปฏิบัติการครบถ้วนตามนัยมาตรา 40 วรรค 2 และมาตรา 45 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ให้ปฏิบัติตาม ภาค 3 หมวดที่ 1 โดยอนุโลม

 


 

3 06 02 04   กรณียกเว้นให้ส่งกลับโดยไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออก

          สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ผู้รับได้มายื่นใบแจ้งความฯ ถึงขั้นตรวจสอบกับบัญชีกำกับไปรษณีย์แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการเปิดตรวจหรือยังไม่ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร นายด่านศุลกากรไปรษณีย์หรือผู้ได้รับมอบหมายจะอนุมัติให้ส่งกลับคืนการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้โดยไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก และไม่ต้องเรียกเก็บภาษีอากร

 


 

3 06 02 05   การทำใบขนไปรษณีย์ภัณฑ์ส่งกลับ

         สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ส่งคืนการสื่อสารแห่งประเทศไทยไปแล้วนั้น เมื่อจะส่งคืนไปยังต้นทางในต่างประเทศ ไม่ต้องทำใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออก แต่ถ้าสิ่งของส่งทางไปรษณีย์รายใดที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรจะ ส่งออก ให้จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออก โดยหมายเหตุอ้างเลขที่ใบขนสินค้าไว้ให้ยันกัน

 


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10020

EMAIL: webmaster@postalcustoms.com

“**^^จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน"^^**