ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletโครงสร้างส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletแผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletสายตรงผู้อำนวยการส่วน
dot
กฎหมายศุลกากร
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
bulletมาตราที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางไปรษณีย์
bulletพระราชบัญญัติศุลกากร
dot
พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
dot
bulletหลักการทั่วไป
bulletพิธีการขาเข้า
bulletค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา
bulletพิธีการและการตรวจปล่อยฯ
bulletข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
bulletพิธีการขาออก
bulletพิธีการเฉพาะกรณี
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร Version English
dot
แบบฟอร์มทางไปรษณีย์
dot
bulletตัวอย่างใบแจ้งฯ
bulletแบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletราคา
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร (HS 2007)
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletจุลสารศุลกากร
bulletประกาศกรม/ประกาศกระทรวง
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
dot
เรื่องทั่วไป
dot
bulletประวัติไปรษณีย์ไทย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ
bulletคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
bulletติดต่อเรา
แนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ article

 

แนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
1.       เอกสารที่ต้องนำมาแสดง ในการติดต่อรับสิ่งของ จากส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน หรือด่านศุลกากร หรือที่ที่ทำการไปรษณีย์
            1.1 กรณีผู้มีชื่อรับเป็นบุคคลธรรมดา ในใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
(NOTIFICATION TO COLLECT INTERNATIONAL POSTAL ITEMS)
                 1.1.1 ขอรับสิ่งของด้วยตนเอง
                        - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
                        - ใบแจ้ง ฯ
                  1.1.2 มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับสิ่งของแทนตน
                        - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
                        - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
                        - ใบแจ้ง ฯ (ผู้มอบอำนาจลงนามเพื่อมอบอำนาจ ด้านหลังใบแจ้งฯ)
            1.2 กรณีผู้รับสิ่งของเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างฯ ร้าน เป็นต้น
                  1.2.1 ผู้มีอำนาจมารับด้วยตนเอง
                        - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ รือของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ
                        - หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างฯ ร้าน (สำเนา) รับรองสำเนาพร้อมประทับตราบริษัท
                        - ใบแจ้ง ฯ (ผู้มีอำนาจ ต้องลงนามพร้อมประทับตราบริษัทลงในด้านหลังใบแจ้งฯ)
                  1.2.2 นิติบุคคลมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
                        - เอกสารข้างต้นตามข้อ 2.1
                        - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ
                        - ใบแจ้งฯ(ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทในแบบฟอร์มการมอบอำนาจด้านหลังใบแจ้งฯ)
*** หมายเหตุ ***   ผู้รับมอบอำนาจ จะมอบอำนาจต่อให้แก่บุคคลที่สามไม่ได้
2. ขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
2.1 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์
การคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร สิ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยทางไปรษณีย์ จะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อตรวจคัดแยกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ก่อนส่งมอบให้กับผู้มีชื่อรับรอง  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดังนี้
 
ประเภทที่ 1: ของยกเว้นอากร  คือ ของที่มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ของแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกิน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือ
2. ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า
ของที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้นำของไปส่งมอบให้แก่ผู้ที่มีชื่อรับของ ตามที่อยู่ผู้ฝากส่ง ระบุไว้ที่หน้าหีบห่อ
 
ประเภทที่ 2: ของต้องชำระอากร คือ ของที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะกี่หีบห่อ หากมีราคา FOB (Free On Board) รวมกันไม่เกิน 40,000.- บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือไม่เป็นของต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
                เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและค่าอากร แล้วส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำส่งไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง เพื่อส่งมอบของให้แก่ผู้มีชื่อรับของและเรียกเก็บอากรแทนกรมศุลกากร โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะออก “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” (Notification to Collect International Postal Items) และส่งไปให้ผู้มีชื่อรับของเพื่อแจ้งให้ไปรับของและชำระอากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ โดยที่ทำการไปรษณีย์จะเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินแทนกรมศุลกากร
                กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบว่าของรายใดมีปัญหาในการประเมินราคา หรือผู้มีชื่อรับของต้องการใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะคัดแยกของดังกล่าวเป็นของประเภทที่ 3
การโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร (ของประเภทที่ 2)
กรณีที่ผู้รับของไปติดต่อขอรับสิ่งของที่ที่ทำการไปรษณีย์ และมีค่าภาษีอากรที่จะต้องชำระสำหรับสิ่งของนั้น ๆ หากผู้รับของประสงค์ที่จะโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร ให้ทำคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทำคำร้องขออุทธรณ์การประเมินราคา/ภาษีอากร (สามารถพิมพ์แบบคำร้องได้ที่http://www.postalcustoms.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538637059)  พร้อมแนบ “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ”  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี เช่น   บัญชีราคาสินค้า (Invoice) เป็นต้น) ส่งถึงส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ   กรมศุลกากร โดยตรง หรือส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ที่ไปติดต่อรับของ แต่ทั้งนี้ ผู้รับของจะต้องยังไม่ชำระค่าภาษีอากร โดยเมื่อมีการยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้ว ที่ทำการไปรษณีย์จะจัดส่งสิ่งของที่ได้อุทธรณ์นั้นไปยังส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน เพื่อพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ค่าภาษีอากรนั้นต่อไป และให้ผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปติดต่อขอรับของพร้อมชำระค่าภาษีอากรได้ที่ฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน ถนนรองเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ประเภทที่ 3 : ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2
                เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งไปเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะออก “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” (Notification to Collect International Postal Items) แล้วส่งไปให้ผู้มีชื่อรับของ เพื่อแจ้งให้ไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขอรับของ ที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน หรือ    ด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับของประเภทที่ 3 สามารถดำเนินการได้ 2  กรณี คือ
                1. กรณีของราคาไม่เกิน   40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)   ผู้รับของไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและจัดเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์ ดังนี้
                   - กรอกเอกสารด้านหลังใบแจ้งฯ (ตามตัวอย่างที่จัดแสดงไว้) ยื่นเอกสารที่โต๊ะเบอร์ 1 รับหมายเลขบัตรคิว แล้วนั่งรอเรียกรับของ
                   - เปิดของร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามช่องที่ได้รับเรียกเพื่อประเมินราคาค่าภาษีอากร ชำระค่าภาษีอากรแล้วรับใบปล่อยของจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร
                   - ยื่นใบปล่อยของที่จุดตรวจสอบหน้าประตูทางเข้าก่อนออกจากด่านศุลกากร
                   - ขั้นตอนในการดำเนินการขอรับของดังกล่าวใช้ระยะเวลา 36 นาที
                 2. กรณีของมีราคาเกินกว่า  40,000.- บาท   (สี่หมื่นบาทถ้วน)   ผู้รับของจะต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร (ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า และมี Counter Service ให้บริการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
                   - ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือดำเนินการในกระบวนการศุลกากร ที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)
                   - ผู้รับของส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (สามารถใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน)
                   - ผู้รับของชำระภาษีอากร
                   - ผู้รับของติดต่อคลังสินค้าเพื่อนำของมาตรวจปล่อย
                   - เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจของตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ระยะเวลา    30   นาที (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาตรวจสอบโดยละเอียด)
                   - ผู้รับของนำของไปจากอารักขาของศุลกากร
2.2 พิธีการส่งออกสินค้าทางไปรษณีย์ สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือ
2.2.1 กรณีฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ไปต่างประเทศ ให้กระทำได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งตามระเบียบข้อบังคับของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในบังคับของเงื่อนไขดังต่อไปนี้
           - ไม่เป็นของต้องห้ามในการส่งออก
           - ไม่เป็นของต้องกำกัดในการส่งออก
           - ไม่เป็นของต้องเสียอากร หรือค่าภาคหลวงในการส่งออก
           - การส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งไปถึงผู้รับคนหนึ่ง ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่ห่อ มีราคารวมกันคราวหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท สำหรับของทั่วไป หรือไม่เกิน 50,000.- บาท สำหรับเพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองคำ และเครื่องรูปพรรณทองคำขาว
           - มิใช่การส่งออกที่ขอคืนอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
           - มิใช่การส่งออกที่ขอใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา
2.2.2. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ส่งออกต้องจัดทำใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
                 - ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือดำเนินการในกระบวนการศุลกากร ที่    ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)
                   - ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (สามารถใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน)
                   - ผู้ส่งออกชำระภาษีอากร (ถ้ามี)
                   - ผู้ส่งออกจัดทำใบกำกับการขนย้าย (สามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
                   - ผู้ส่งออกนำของให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีเป็นใบขนสินค้าติดเงื่อนไขให้เปิดตรวจ
(Red Line) ใช้ระยะเวลา    30   นาที (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาตรวจสอบโดยละเอียด)
                   - ผู้ส่งออกนำของส่งออกไปฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์
                   - ผู้ส่งออกนำหลักฐานการส่งออก แจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรรับบรรทุก
      3. อัตราค่าธรรมเนียม
            3.1 การผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าสำหรับใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก ฉบับละ 200 บาท
            3.2  การบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก ฉบับละ 70 บาท
       4.  แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขอรับของ
           - คำร้องขออุทธรณ์การประเมินค่าภาษีอากร (กรณีโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร) โดยสามารถพิมพ์แบบคำร้องได้ที่ http://www.postalcustoms.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538637059
       5. หน่วยงานอื่นที่ร่วมให้บริการ ณ ที่ทำการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน
5.1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2215 4511
5.2  ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0 2214 3712   
6. สถานที่ติดต่อและแผนที่ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
127 ถนนรองเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10000
โทรศัพท์ 0-2215-0966 ถึง 8 ต่อ 12    โทรสาร 0-2214-2395               
เวลาทำการ วัน – เวลาราชการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์)
กรณีมีปัญหาในการขอรับสิ่งของ โปรดติดต่อผู้บริหาร
             1. ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน โทรศัพท์ 0-2215-3717 โทรสาร 0-2214-2395 
             2. หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์โทรศัพท์ 0-2215-0966 ถึง 8 ต่อ 24 โทรสาร 0-2216-8824
             3. หัวหน้าฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2215-0966 ถึง 8 ต่อ 20 โทรสาร 0-2216-8823

Postal Customs House
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน
 
 
บทความศุลกากร

กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีฯ (23/01/2012)
ประกาศกรมศุลกากร ที่๑๐๕/๒๕๕๓ เรื่อง พิธีการศุลกากรการนำของเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลังการตรวจปล่อย
ข้อพึงระวัง ในการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรี
กรมศุลกากรกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ปี 2553
ร่วมแสดงความคิดเห็นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมศุลกากร พ.ศ. 2553 - 2556
ขั้นตอนการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลใบขนสินค้า
กรมศุลกากรแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสแรก
คำแนะนำการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
สัมมนานายด่านศุลกากร วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2552
การออกเช็คสั่งจ่ายชำระค่าภาษีอากร รายได้อื่นๆและค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร article
สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า-ส่งออก กระทรวงพาณิชย์ article
แนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10020

EMAIL: webmaster@postalcustoms.com

“**^^จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน"^^**