ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletโครงสร้างส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletแผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletสายตรงผู้อำนวยการส่วน
dot
กฎหมายศุลกากร
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
bulletมาตราที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางไปรษณีย์
bulletพระราชบัญญัติศุลกากร
dot
พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
dot
bulletหลักการทั่วไป
bulletพิธีการขาเข้า
bulletค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา
bulletพิธีการและการตรวจปล่อยฯ
bulletข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
bulletพิธีการขาออก
bulletพิธีการเฉพาะกรณี
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร Version English
dot
แบบฟอร์มทางไปรษณีย์
dot
bulletตัวอย่างใบแจ้งฯ
bulletแบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletราคา
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร (HS 2007)
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletจุลสารศุลกากร
bulletประกาศกรม/ประกาศกระทรวง
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
dot
เรื่องทั่วไป
dot
bulletประวัติไปรษณีย์ไทย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ
bulletคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
bulletติดต่อเรา
สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า-ส่งออก กระทรวงพาณิชย์ article
สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า – ส่งออก
สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า
สินค้าห้ามนำเข้า (8 รายการ)
สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า (17 รายการ)
สินค้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้า (3 รายการ)  
สินค้าเปิดตลาดตามข้อตกลง WTO (22 รายการ)  
  สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียนประกอบการนำเข้า 


สินค้าที่มีมาตรการส่งออก
 สินค้าห้ามส่งออก (6 รายการ) 
o        ทราย
 
สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก (18 รายการ)
สินค้าเกษตรกรรม  
§                 ข้าว
§                 กาแฟ
§                 กากถั่ว
§                 ไม้และไม้แปรรูป
§                 ถ่านไม้
§                 ช้าง
§                 กุ้งกุลาดำมีชีวิต
 
สินค้าอุตสาหกรรม  
§                 น้ำตาลทราย
§                 ถ่านหิน
§                 ทองคำ
§                 เทวรูป
§                 พระพุทธรูป
 
 สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออก (10 รายการ) 
o                ผัก และผลไม้
o                ดอกกกล้วยไม้
o                ลำไย
o                ทุเรียน
o                สับปะรดกระป๋อง

สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออก

สินค้าห้ามนำเข้าและส่งออก
  สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าและส่งออก

    โดยสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.dft.go.th/level3.asp?level2=23  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2547 4771-86    โทรสาร. 0 2547 4791-2
 

 
บทความศุลกากร

กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีฯ (23/01/2012)
ประกาศกรมศุลกากร ที่๑๐๕/๒๕๕๓ เรื่อง พิธีการศุลกากรการนำของเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลังการตรวจปล่อย
ข้อพึงระวัง ในการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรี
กรมศุลกากรกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ปี 2553
ร่วมแสดงความคิดเห็นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมศุลกากร พ.ศ. 2553 - 2556
ขั้นตอนการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลใบขนสินค้า
กรมศุลกากรแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสแรก
คำแนะนำการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
สัมมนานายด่านศุลกากร วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2552
การออกเช็คสั่งจ่ายชำระค่าภาษีอากร รายได้อื่นๆและค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร article
แนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ article
แนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10020

EMAIL: webmaster@postalcustoms.com

“**^^จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน"^^**