ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletโครงสร้างส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletแผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
bulletสายตรงผู้อำนวยการส่วน
dot
กฎหมายศุลกากร
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
bulletมาตราที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางไปรษณีย์
bulletพระราชบัญญัติศุลกากร
dot
พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
dot
bulletหลักการทั่วไป
bulletพิธีการขาเข้า
bulletค่าธรรมเนียมและการเก็บรักษา
bulletพิธีการและการตรวจปล่อยฯ
bulletข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
bulletพิธีการขาออก
bulletพิธีการเฉพาะกรณี
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
bulletแนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ version English
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไทย
bulletการส่งและนำโบราญวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร Version English
dot
แบบฟอร์มทางไปรษณีย์
dot
bulletตัวอย่างใบแจ้งฯ
bulletแบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletราคา
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร (HS 2007)
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletจุลสารศุลกากร
bulletประกาศกรม/ประกาศกระทรวง
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
dot
เรื่องทั่วไป
dot
bulletประวัติไปรษณีย์ไทย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ
bulletคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
bulletติดต่อเรา
FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

   FAQ (คำถามที่พบบ่อย

 
1.  คำถาม     สิ่งของที่ส่งเข้ามาในประเทศไทยโดยทางไปรษณีย์ ทำไมต้องเสียภาษีอากร ?
     คำตอบ     ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา 4 วรรคแรก กำหนดว่า “ของที่นำหรือพาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น ให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตรา อากรท้ายพระราชกำหนดนี้”
 
2.   คำถาม     สิ่งของส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นของขวัญ ทำไมต้องเสียภาษีอากร ?
      คำตอบ    สิ่งของที่ส่งเข้ามาโดยทางไปรษณีย์จะได้รับยกเว้นอากรจะต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4
                       ประเภทที่ 12 และประเภท 14 คือ
                                     ประเภท 12 “ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท"
                                     ประเภท 14 “ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า”
     คำชี้แจงเพิ่มเติม      ของขวัญที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประเภท 12 จึงจะได้รับยกเว้นอากร
 
3.   คำถาม     สิ่งของส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ ซึ่งซื้อเข้ามาใช้ส่วนตัวมิได้นำมาขาย หรือเพื่อการค้า ทำไมต้องเสียภาษีอากร?
      คำตอบ    สิ่งของที่ส่งเข้ามาโดยทางไปรษณีย์จะได้รับยกเว้นอากรจะต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4
                       ประเภทที่ 12 และประเภท 14 คือ
                                      ประเภท 12“ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท"
                                      ประเภท 14 “ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า”
     คำชี้แจงเพิ่มเติม      สิ่งของที่สั่งซื้อเข้ามาเพื่อใช้ส่วนตัว หากเข้าหลักเกณฑ์ ประเภท 12 และประเภท 14  จึงจะได้รับยกเว้นอากร
 
4.   คำถาม     สั่งซื้อวิตามินมาใช้เองจากต่างประเทศ โดยส่งเข้ามาทางไปรษณีย์จะต้องเสียภาษีอากร หรือไม่ ?
      คำตอบ    กรณีเป็นวิตามินจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้นำเข้าได้
                       เมื่อได้รับอนุญาตให้นำเข้าจาก อย. แล้ว จะต้องชำระค่าภาษีอากร แต่จะได้รับการยกเว้นอากร หากเข้าในหลักเกณฑ์ตาม
                       พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4 ประเภทที่ 12 และประเภท 14 คือ
                                    ประเภท 12 “ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท"
                                    ประเภท 14 “ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า”
 
5.   คำถาม     สั่งซื้อ e-cigarette ทาง Internet และส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ทำไมจึงถูกกักของไว้ ?
      คำตอบ    e-cigarette  เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร มีกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
                     พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า   พ.ศ. 2522 และ
                     ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
                      เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557
 
6.   คำถาม     สั่งซื้อเครื่องสำอางมาใช้เองจำนวนไม่มาก และส่งเข้ามาทางไปรษณีย์จะต้องเสียภาษีอากร หรือไม่ ?
      คำตอบ    ผู้สั่งซื้อเครื่องสำอางจะต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และต้องมีใบสำคัญการขึ้น
                       ทะเบียนจาก อย. ก่อนการนำเข้ามา ผู้ฝ่าฝืนจะต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ.2535
                                  กรณีนำหรือส่งเครื่องสำอางเข้ามาที่มิใช่เพื่อการขาย เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือเพื่อใช้ส่วนตัวหรือเป็นของขวัญ ให้อยู่ใน
                       อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ อย. ที่จะพิจารณาให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
                       และยา ว่าด้วยการนำหรือส่งเครื่องสำอางสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรที่มิใช่เพื่อขาย พ.ศ.2553
                                   เมื่อผู้สั่งซื้อได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้จาก อย. แล้ว จะต้องชำระภาษีอากรดังนี้
                                   1. อากรขาเข้าในอัตรา 30% ของราคา CIF (ราคาของ+ค่าขนส่ง+ค่าประกันภัย)
                                   2. ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ของราคา CIF + อากรขาเข้า แล้ว
 
 
7.   คำถาม     เมื่อสั่งซื้อเครื่องสำอางเข้ามา และ อย.ไม่อนุญาตให้นำเข้า จึงต้องการจะขอส่งของกลับคืนไปยังผู้ขายในต่างประเทศ
                       ได้หรือไม่ ?
      คำตอบ    เครื่องสำอางจัดเป็นของต้องกำกัด คือของที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า หากจะส่งกลับคืนออกไปก็จะต้องได้รับใบอนุญาตให้นำ
                       เข้าเพื่อส่งออก (Re-export) จาก อย. เช่นกัน กรมศุลกากรไม่มีอำนาจอนุญาตให้ส่งกลับคืนออกไป
                  
 
8.   คำถาม     “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” (กระดาษขาว ตัวหนังสือสีเขียว) สูญหายทำอย่างไร
                      จึงจะมารับของได้ ?
      คำตอบ    ให้ไปแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่ และนำหลักฐานใบแจ้งความพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน
                       บ้านไปติดต่อศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ถนนรองเมือง โทร.02-2153693 , 02-2142174 หรือติดต่อ ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์
                       โทร.02-2150967-8  เพื่อขอออกใบแทนใบแจ้งฯ ที่หายไป
 
 
9.   คำถาม     “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ”พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ หรือรายการอื่นๆ ผิด จะต้องแก้ไขอย่างไร ?
      คำตอบ    ให้นำใบแจ้งฯ ดังกล่าวไปติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ 
                     แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบ ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งติดที่หน้าหีบห่อของ
                        หากพบว่าผิดจริงเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
 
 
10. คำถาม    หากไม่สามารถมาติดต่อรับของด้วยตนเองจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนจะต้องทำอย่างไร ?
       คำตอบ   กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ดำเนินการดังนี้
1.     ให้ผู้มีชื่อเป็นผู้รับ กรอกรายละเอียดด้านหลังใบแจ้งฯ และลงนามผู้มอบฉันทะ
2.     แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้รับมอบฉันทะ กรอกรายละเอียด และลงนามในส่วนของผู้รับสิ่งของ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
4.     แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5.     นำใบแจ้งฯ ที่กรอกรายละเอียดแล้วตาม ข้อ 1 และ 3 พร้อมเอกสารข้อ 2 และ 4 ไปติดต่อรับของ
 
กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ดำเนินการดังนี้
1.      แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมประทับตรา และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลนั้นฯ
2.       แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.       ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล กรอกรายละเอียดด้านหลังใบแจ้งฯ และลงนาม เป็นผู้มอบฉันทะ
4.       ผู้รับมอบฉันทะ กรอกรายละเอียด และลงนามในส่วนของผู้รับสิ่งของ
5.     แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้รับสิ่งของ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6.       นำใบแจ้งฯ ที่กรอกรายละเอียดแล้วตาม ข้อ 3 และ 4 พร้อมเอกสารตามข้อ 1,2 และ 5  ไปติดต่อรับของ
 
 
11. คำถาม    สั่งซื้อเครื่องมือแพทย์เข้ามาทางไปรษณีย์ แต่ อย. ไม่อนุญาตให้นำเข้า จะขอส่งคืนผู้ขายในต่างประเทศได้หรือไม่ ?
      คำตอบ    เครื่องมือแพทย์เป็นของที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าของ อย. ดังนั้นหากจะส่งออกไปก็จะต้องมีใบอนุญาตให้นำเข้าเพื่อส่งออก
                       (Re-export) จาก อย. เช่นกัน
 
12. คำถาม    ได้รับใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ระบุค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ ซึ่งเห็นว่าสูงเกินไป จึงต้องการจะ
                      อุทธรณ์ จะต้องทำอย่างไร ?
    คำตอบ  1. ผู้รับมีสิทธิอุทธรณ์ โดยเขียนคำร้องขออุทธรณ์ภาษีอากร (พิมพ์คำร้องได้จาก www.postalcustoms.com
                    หัวข้อแบบฟอร์มคำร้องขออุทธรณ์ภาษีอากร) พร้อมแจ้งเหตุผล และแนบหลักฐานการซื้อขาย เพื่อแสดงราคาซื้อขายที่
                           แท้จริง และระบุด้วยว่าเมื่อศุลกากรพิจารณาเสร็จแล้ว จะขอติดต่อรับของที่ไปรษณีย์ปลายทาง หรือไปติดต่อรับที่
                           ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพ
                      2.   ทั้งนี้ผู้รับจะต้องยังไม่ชำระค่าภาษีอากร และยังรับของไม่ได้ จนกว่าการพิจารณาอุทธรณ์จะเสร็จสิ้น
                      3.   ผู้รับยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภาษีอากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ไปติดต่อ
 
13. คำถาม    ผู้รับอยู่ต่างจังหวัด ได้รับใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ระบุว่าให้ไปติดต่อฝ่ายบริการศุลกากร
                      ไปรษณีย์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมา ต้องการให้ศุลกากรส่งของไปที่ทำการไปรษณีย์
                      ใกล้บ้าน จะต้องทำอย่างไร ?
      คำตอบ    ผู้รับส่งคำร้องถึงฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ แจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถ
                       เดินทางมารับของที่กรุงเทพฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดห่อของประเมินค่าภาษีอากร และส่งไปที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน
                       ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจของแล้วพบเป็นของต้องห้ามต้องกำกัด ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากหน่วยงานที่
                       เกี่ยวข้อง ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องได้ คือท่านจะต้องไปติดต่อรับของเองที่ฝ่ายบริการ
                       ศุลกากรไปรษณีย์ เนื่องจากจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10020

EMAIL: webmaster@postalcustoms.com

“**^^จงจดจำคำชมที่ได้รับ และลบลืมคำดูถูกที่ได้ยิน"^^**